Poboljšajte kvalitet vašeg biznisa sa našom lepezom proizvoda i usluga.
Kontakt mail office@decom.rs tel    011/24 03 693 fax   011/ 32 90 982 mob 064/ 61 29 796
Na polju reciklaže laser toner kaseta, firma GRAFO DIN KOMERC je otišla jako daleko po pitanju kvaliteta samog procesa zahvaljujući  najnovijim mašinama za industrijski remont i reciklažu sa korišćenjem najkvalitetnijih repromaterijala koji se danas mogu naći na svetskom tržištu. Tako reciklirane kasete daju veoma dobar otisak, dugo traju (čak duže od originalnih toner kaseta) i što je jako važno cene su znatno povoljnije u odnosu na nove originalne toner kasete. Jako je bitno napomenuti da nijedna reciklirana toner kaseta ne može oštetiti laserski štampač ako je napunjena sa odgovarajućim tonerom i ugrađenim potrebnim rezervnim delovima za taj tip kasete.
RECIKLAŽA LASER TONERA
DECOM LASERJET by GRAFO DIN KOMERC Site contents ©2008 GrafoDIN Komerc. Printers and supplies manufacturers brands are © and TM by their respective owners. Web-presentation design by Decom Laserjet
Nastoji da se pozicionira na tržištu kao preduzeće za delatnosti trgovine, proizvodnje, servisiranja i usluge, koje pruža vrhunski kvalitet svojih usluga i proizvoda klijentima i apsolutno ispunjava zahteve zakonskih regulativa vezanih za zaštitu životne sredine. Rukovodstvo preduzeća GRAFO DIN KOMERC d.o.o. pruža maksimum napora za obezbeđenje stalnog: •  unapređivanja svoje delatnosti radi zadovoljavanja zahteva i  potreba svojih klijenata, •  unapređivanjem poslovnih procesa kroz praćenje njihove efektivnosti, •  povećanja zadovoljstva zaposlenih jer samo zadovoljni zaposleni mogu da vode računa o klijentima, •  planiranim obezbeđenjem stručnog kadra i permanentnim usavršavanjem zaposlenih, •  nabavkom savremene opreme za rad kao i  kvalitetnim održavanjem postojeće, •  razvojem integrisanog  menadžment sistema  (IMS) u skladu sa strateškim ciljevima organizacije i svetskim trendovima, •  razvijanjem svesti o značaju upravljanja zaštitom životne sredine, kako kod zaposlenih u preduzeću GRAFO DIN KOMERC d.o.o. tako i kod klijenata i lokalne zajednice, •  prepoznavanjem i sprečavanjem pojava eventualnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje i bezbednost ljudi, •  opredeljenost rukovodstva da stalnim delovanjem i efikasnim merama radi obezbeđenja sistema praćenja i primene zakonske i druge regulative i informisanje zaposlenih o poštovanju istih, •  štednjom prirodnih resursa i energije, •  minimiziranjem upotrebe štetnih materija i nastajanja otpada. •  Rukovodstvo je opredeljeno i privrženo kontinuinalnom unapređivanju i sprečavanju zagađivanja Beograd, 09.12.2008. direktor GRAFO DIN KOMERC d.o.o. Dejan Babunović
GRAFO DIN KOMERC d.o.o.
Naš tim servisera je kvalifikovan za najzahtevnije poslove oko pravilnog rada laserskih štampača sa dugogodišnjom praksom u najpoznatijim firmama u zemlji. Naša servisna služba radi non-stop i odgovor na zahtev je u toku istog dana. Servis štampača podrazumeva preventivne servise posle određenog broja kopija i korektivne servise. U preventivni servis spada pravovremeno uočavanje i zamena dotrajalih delova što produžava radni vek štampača. Vrši se kompletno čišćenje štampača: odstranjuju se sve nečistoće iz štampača, čiste se vitalni sklopovi, senzori, održavaju se svi gumeni i zupčasti prenosnici kao i teflonski i silikonski valjci, procesori i kontroleri. Preventivnim servisom se održava kvalitet otiska i dobro funkcionisanje laserskog štampača. Veoma je važno da su klimatski uslovi stabilni u prostorijama u kijima se nalaze laserski štampači jer posle dužeg vremena dolazi do degradacije kvaliteta otiska, jer dolazi do otkazivanja mehaničkih komponenata usled habanja u toku rada što se može utvrditi analizom kvaliteta otiska. U tom slučaju se radi korektivni servis u koji spada: zamena pick-up rolera, zamena grejača, teflonskog i silikonskog valjka, separator kita.
SERVIS LASER ŠTAMPAČA
POSETITE NAS
tel    011/ 24 03 693 fax   011/ 32 90 982 mob 064/ 61 29 796 mail office@decom.rs
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA br: 147 11000 Beograd
KONTAKTIRAJTE NAS
PREDUZEĆE ZA MARKETING,TRGOVINU I USLUGE d.o.o. Tekući račun: 220-49331-24  Pib:  100207204 Matični broj: 07746709  Regist. broj: 01507746709 Šifra delatnosti: 5811
Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada.
REŠENJA I DOZVOLE